KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

 • Yardımcı Prefabrik KVKK Aydınlatma Metni

  GENEL AÇIKLAMALAR

  Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz Yardımcı Prefabrik Yapı Elemanları Anonim Şirketi (“Yardımcı Prefabrik”  veya “Şirket”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

   

  VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ

   

  Yardımcı Prefabrik, siz çalışan adaylarımızdan elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

  Adres: Büyükkayacık, Lalehan Cd. No:59, 42280 Büyükkayacık Osb/Selçuklu/Konya

  Telefon: 0332 239 02 00

  E-posta: kvkk@yardimciprefabrik.com

   

   

  KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

   

  Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

   

   

  HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ;

   

  İlgili kanun ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ’in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@yardimciprefabrik.com  mail adresine iletebilirsiniz.

   

  Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvurunuza cevap verme işleminin Yardımcı Prefabrik’ e ayrıca bir maliyeti olması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  

   

  Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız

 • Çalışan Adayları Aydınlatma Metni

  YARDIMCI PREFABRİK YAPI ELEMANLARI ANONİM ŞİRKETİ

  “KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU” KAPSAMINDA

  ÇALIŞAN ADAYLARI AYDINLATMA METNİ

   

   

   

  Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz Yardımcı Prefabrik Yapı Elemanları Anonim Şirketi (“Yardımcı Prefabrik”  veya “Şirket”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

   

  1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

   

  Yardımcı Prefabrik, siz çalışan adaylarımızdan elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

  Adres: Büyükkayacık, Lalehan Cd. No:59, 42280 Büyükkayacık Osb/Selçuklu/Konya

  Telefon: 0332 239 02 00

  E-posta: kvkk@yardimciprefabrik.com

   

   

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

   

  Yardımcı Prefabrik ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

  • Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş;
  • İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgâh adresi;
  • Aile Durumuna ilişkin Bilgileriniz: medeni durumları, çocuk sayıları; 
  • Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileriniz: çalışma geçmişi, işveren ismi, mezun olunan okul, profesyonel yetkinlikler, CV bilgileri;

   

   

   

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI;

   

  Yardımcı Prefabrik ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

  • Başvuru süreçlerinin değerlendirilmesi,
  • İş başvuru formu ve davetlerinin e-posta ile gönderilmesi,
  • İş görüşmelerinin yürütülmesi,
  • İşe uygunluk değerlendirmesi kapsamında Kişilik Envanteri/Genel Yetenek/Alan Bilgisi mülakatlarının gerçekleştirilmesi
  • Şirketimize iletilen referanslarla iletişime geçilmesi ve ilgili referans kontrollerinin yapılması

   

   

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

   

  Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları olmak üzere Şirketimizin pay sahipleri ve iştiraklerimiz, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile paylaşılabilecektir.

   

   

  1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

   

  Yardımcı Prefabrik, kişisel verilerinizi Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin aşağıda yazılı olan Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.

   

   

   

   

  1. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

   

  Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

   

  1. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ;

   

  İlgili kanun ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ’in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@yardimciprefabrik.com mail adresine iletebilirsiniz.

   

  Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvurunuza cevap verme işleminin Yardımcı Prefabrik’ e ayrıca bir maliyeti olması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

  Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız

 • Ziyaretçi Aydınlatma Metni

  YARDIMCI PREFABRİK YAPI ELEMANLARI ANONİM ŞİRKETİ

  “KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU” KAPSAMINDA

  ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

   

   

  Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz Yardımcı Prefabrik Yapı Elemanları Anonim Şirketi (“Yardımcı Prefabrik”  veya “Şirket”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

   

   

  1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

   

  Yardımcı Prefabrik, siz çalışan adaylarımızdan elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

  Adres: Büyükkayacık, Lalehan Cd. No:59, 42280 Büyükkayacık Osb/Selçuklu/Konya

  Telefon: 0332 239 02 00

  E-posta: kvkk@yardimciprefabrik.com

   

   

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

   

   

  Kişisel verilerini elde ettiğimiz ve işlediğimiz ziyaretçi iseniz, elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verileriniz;

  • Ziyaretçi görsel verisi:  Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri;
  • Diğer ziyaretçi verileri: Araç bilgileri, çalıştığı kurum ve unvanı;

   

   

   

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI;

   

  Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz Şirket’in meşru menfaatleri kapsamında haklarınıza zarar vermeden Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir;

  • Ziyaretçilerin takibinin yapılması
  • Şirket’in güvenliğinin sağlanması

  Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Muhafaza süresi kişisel veri kategorilerine ve işleme amaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Kişisel verilerinizin saklama süresi ve imhasıyla ilgili detaylı bilgi almak için tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz.

   

   

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

   

  Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları başta olmak üzere Şirketimizin pay sahipleri, grup şirketlerimiz ve iştiraklerimiz, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile paylaşılabilecektir.

   

   

  1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

   

  Yardımcı Prefabrik’ i ziyarete geldiğinizde, Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, Şirket’e yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel verilerinizi ve tarafınızdan talep edilen kişisel verilerinizi bize sözlü veya fiziksel ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz.

   

   

   

   

   

   

   

  1. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

   

  Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

   

  1. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ;

   

  İlgili kanun ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ’in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@yardimciprefabrik.com mail adresine iletebilirsiniz.

   

  Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvurunuza cevap verme işleminin Yardımcı Prefabrik’ e ayrıca bir maliyeti olması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

   

  Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız

   

  Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız

 • Tedarikçi / İş Ortağı / Temsilci Aydınlatma Metni

  YARDIMCI PREFABRİK YAPI ELEMANLARI ANONİM ŞİRKETİ

  “KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU” KAPSAMINDA

  TEDARİKÇİ  –İŞ ORTAĞI – DIŞ HİZMET SAĞLAYICININ GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ AYDINLATMA METNİ

   

   

   

  Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz Yardımcı Prefabrik Yapı Elemanları Anonim Şirketi (“Yardımcı Prefabrik”  veya “Şirket”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

   

   

  1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

   

  Yardımcı Prefabrik, siz çalışan adaylarımızdan elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

  Adres: Büyükkayacık, Lalehan Cd. No:59, 42280 Büyükkayacık Osb/Selçuklu/Konya

  Telefon: 0332 239 02 00

  E-posta: kvkk@yardimciprefabrik.com

   

   

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

   

  Tarafımıza sizin tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirketinizin yetkilileri tarafından sözleşme ilişkimiz kapsamında sağlanan ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

   

  Kimlik Bilgisi Veriniz          : ad, soyad, T.C. Kimlik No, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, medeni durumu, nüfus cüzdanı/ehliyet sureti;

  İletişim Bilgisi Veriniz        : e-posta adresi, kargo adresi ve telefon numarası;

  Özel Nitelikli Kişisel Veriniz : nüfus cüzdanı/ehliyet suretinde yer alan din ve kan grubu, adli sicil kaydı;

  Finansal Veriniz                : banka hesap bilgileri;

  Çalışma Veriniz                : SGK giriş bildirgesi ve görevlendirme belgeleri, işe başlama tarihi, unvanı, imza sirküleri;

  Görsel ve İşitsel Veriniz     : Gerçek kişiye ait fotoğraf, güvenlik kamera kayıtları;

  Diğer                             : Araç Plakası;

   

   

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI;

   

  Kişisel verileriniz Yardımcı Prefabrik tarafından aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenebilir.

  Aramızdaki sözleşmelerin uygulanabilmesi, şart ve koşullarının yerine getirilmesi için;

  • Tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirket tarafından Şirket'e temin edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi
  • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  • Tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması
  • Tedarikçi çalışanlarından destek alınması

  Şirket politikalarımızı uygulamak açısından gerekli olduğu takdirde işlenebilir.

  Savunma hakkımızı kullanabilmek veya tarafımızdan usulüne uygun bir hukuki süreç kapsamında talep edildiği takdirde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek adına işlenebilir.

  Yardımcı Prefabrik binasında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve denetimi gibi yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilir.

  Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

   

   

   

   

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

   

  Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları başta olmak üzere Şirketimizin pay sahipleri, grup şirketlerimiz ve iştiraklerimiz, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile paylaşılabilecektir.

   

   

  1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

   

  Yardımcı Prefabrik olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, şirketinizle ve/veya sizinle aramızdaki sözleşmenin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket'in meşru menfaati gereği sizden ve/veya şirketinizi temsilen diğer temsilcilerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin diğer temsilcilerinin/çalışanları tarafından bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi ve Şirket binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz.

   

   

   

  1. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

   

  Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

   

  1. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ;

   

  İlgili kanun ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ’in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@yardimciprefabrik.com mail adresine iletebilirsiniz.

   

  Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvurunuza cevap verme işleminin Yardımcı Prefabrik’ e ayrıca bir maliyeti olması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

   

   

  Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız

 • KVKK Saklama ve İmha Politikası

  GENEL AÇIKLAMALAR

  Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz Yardımcı Prefabrik Yapı Elemanları Anonim Şirketi (“Yardımcı Prefabrik”  veya “Şirket”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

   

  VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ

   

  Yardımcı Prefabrik, siz çalışan adaylarımızdan elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

  Adres: Büyükkayacık, Lalehan Cd. No:59, 42280 Büyükkayacık Osb/Selçuklu/Konya

  Telefon: 0332 239 02 00

  E-posta: kvkk@yardimciprefabrik.com

   

   

  KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

   

  Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

   

   

  HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ;

   

  İlgili kanun ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ’in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@yardimciprefabrik.com  mail adresine iletebilirsiniz.

   

  Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvurunuza cevap verme işleminin Yardımcı Prefabrik’ e ayrıca bir maliyeti olması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  

   

  Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız

 • KVKK Başvuru Formu

  Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız